viagra-50-online-store.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ หมายถึงเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา มี 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ที่สถานศึกษาได้จัดทำขึ้น มีขอบเขตเนื้อหาสาระแต่ละสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย วิสัยทัศน์คุณภาพของผู้เรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล ... คลิกดูรายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรู้จากเมนูด้านซ้ายมือ