viagra-50-online-store.com

ประวัติโรงเรียน

วิดีโอแนะนำโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๗ ในนามโรงเรียนสาขาหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มีนายโกศล เกื้อสังข์ เป็นหัวหน้าสาขา ในระยะแรกใช้อาคารวัดเจริญราษฎร์ (วัดไร่อ้อย) หมู่ที่ ๕ ตำบลฉลุง เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ กรมสามัญประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยแต่งตั้งนายโกศล เกื้อสังข์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
        ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ได้ย้ายสถานที่เรียนมาจากวัดเจริญราษฎร์มาอยู่สถานที่ปัจจุบัน โดยสภาตำบลฉลุง ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวน ๘๐ ไร่ ณ บ้านสวนพลู หมู่ที่๖ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๑๖ คน ครู-อาจารย์ ๒๗ คน นายโกศล เกื้อสังข์ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
         วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ นายสมบูรณ์ แก้วขาว ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
        วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
        วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ นายดรุณศักดิ์ วิริยะสมบัติ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
        วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  นางสาวศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
        วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายประกอบ หาญณรงค์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
             วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายเอกพล  ดำรงจิรธนากร  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา