viagra-50-online-store.com

ประวัติโรงเรียน

วิดีโอแนะนำโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 80 ไร่ มีเขตพื้นที่บริการ 6 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ 1 บ้านฉลุง หมู่ 2 บ้านหน้าควน หมู่ 3 บ้านท่าแร่ หมู่ 4 บ้านหัวจักร หมู่ 5 บ้านไร่อ้อย และหมู่ 6 บ้านสวนพลู เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนเมื่อปีการศึกษา 2537 ในนามโรงเรียนสาขาหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มีนายโกศล เกื้อสังข์ เป็นหัวหน้าสาขา ในระยะแรกใช้อาคารวัดเจริญราษฎร์ (วัดไร่อ้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลฉลุง เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวต่อมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 กรมสามัญประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยแต่งตั้งนายโกศล เกื้อสังข์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

     ปีการศึกษา 2543 ได้ย้ายสถานที่เรียนมาจากวัดเจริญราษฎร์มาอยู่สถานที่ปัจจุบัน โดยสภาตำบลฉลุง ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวน 80 ไร่ ณ บ้านสวนพลู หมู่ที่6 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งหมด 292 คน ครู-อาจารย์ 26 คน และนายโกศล เกื้อสังข์ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 นายสมบูรณ์ แก้วขาว ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

     วันที่ 28 ธันวาคม 2551 นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 

     วันที่ 27 มกราคม 2553 นายดรุณศักดิ์ วิริยะสมบัติ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

     วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นางสาวศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

     วันที่ 15 ธันวาคม 2554 นายประกอบ หาญณรงค์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายเอกพล ดำรงจิรธนากร ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

     วันที่ 1 ตุลาคม  2564 นางสาวผาสุขสันต์  ไหมทิพย์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา