viagra-50-online-store.com

อัตลักษณ์โรงเรียน

ลูก ญ.จ.พ. ต้องสง่างามและมีศักดิ์ศร

 
เพลงประจำโรงเรียน

หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   แหล่งศึกษา ฟ้า ม่วง ขาว สกาวใส
กีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำวินัย   จิตฝันใฝ่การศึกษาพัฒนาสังคม
หน้าจั่วเป็นทรงไทยนั้นประจักษ์  สัญลักษณ์ของเราผองช่างมองสม
ต้นพิกุลนั้นคือพฤกษาน่าภิรมย์  ใครได้ชมต้องเบิกบานสราญใจ
ฟ้าสูงส่งงามเด่นเป็นสง่า   ขาวพิสุทธา เจิดจ้าผ่องใส
ม่วงสัตย์ซื่อ สุจริตที่จิตใจ   สร้างสมไว้เป็นสีเลือด ญ.จ.พ.
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   รีสอร์ทศึกษาคือความฝันอันยิ่งใหญ่
สร้างปัญญาให้แก่เยาวชนไทย   สร้างสรรค์ไว้ให้คงอยู่คู่สังคม


ปรัชญา

ปญฺญา นรนํ รตนํ หมายถึง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

ปัญญา - ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด ผู้มีปัญญาย่อมรู้จักผิดชอบชั่วดี
รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักเหตุผล คือรู้จักสืบสวนจากผลไปหาเหตุ
รัตนะ - แก้ว, เพชร, พลอย
นรชน - คนเรานี่แหละ


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นพิกุล

 

 ( แบบมีพื้นหลัง )

 

(แบบโปร่งไม่มีพื้นหลัง)

 

 ( แบบมีพื้นหลัง )

(แบบโปร่งไม่มีพื้นหลัง)

ตราสัญญลักษณ์

 

แสงเทียนส่องสว่างในดอกบัวบาน ภายใต้หน้าจั่วทรงไทย


อักษรย่อ

 อักษรย่อของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  คือ  ญ.จ.พ.


คำขวัญ

 เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม


สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ ฟ้า - ม่วง - ขาว
 สีฟ้า         หมายถึง      ความสูงสง่า
     สีม่วง       หมายถึง  ความซื่อสัตย์ สุจริต
  สีขาว        หมายถึง      ความบริสุทธิ์

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

1.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัยและตามศักยภาพ มีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตตามมาตรฐานสากล

2.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักกษณะที่พึงประสงค์    เป็นพลเมืองที่ดี และมีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เป็นครูมืออาชีพปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                                   

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัยและตามศักยภาพ มีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตตามมาตรฐานสากล

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี และมีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เป็นครูมืออาชีพปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เป็นครูมืออาชีพปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

5. สถานศึกษามีหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน และพร้อมรับโรงเรียนมาตรฐานสากล

6. สถานศึกษามีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน

7. สถานศึกษามีการจัดหา พัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้

8. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภายทั้งภายในภายนอก และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย

9. สถานศึกษามีเครือข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันจัดการศึกษา (บ้าน วัด โรงเรียน)

      

กลยุทธ์สถานศึกษา

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นตามเหมาะสมกับวัยและศักยภาพ มีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตตามมาตรฐานสากล

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

4. พัฒนาครูให้มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ วัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 

อัตลักษณ์

นักเรียนมีมารยาทดี ยิ้มไหว้ทักทาย ทำงานอย่างมีระบบ และมีคุณธรรม

เอกลักษณ์

บรรยากาศดี  สิ่งแวดล้อมเด่น ภูมิทัศน์งาม