viagra-50-online-store.com

ฝ่ายบริหารงานการเงิน

บุคลากรฝ่ายบริหารงานการเงินการคลังและสินทรัพย

 


นางสุภาพ  สังข์สงฆ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
งานจัดสรรงบประมาณ
งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานการใช้เงินผลการดำเนินงาน
งานบริหารการเงิน
งานสวัสดิการ

 


นางสาวศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

 


นายอนันต์  หวันอาหลี
งานจัดทำและเสนองบประมาณ
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 


นางวรวรรณ  พุทธศุกร์
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

 


นางสมพร  แก้วสด
งานบริหารบัญชี
พัสดุฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
งานยานพาหนะ
งานประกันอุบัติเหตุบุคลากรและนักเรียน

 


นางอุไรวัลย์  วรจินต์
พัสดุฝ่ายบริหารงานวิชาการ
งานประสานงานคุรุสภา
งานประสานงานสวัสดิการออมทรัพย์ครู

 


นายร่อเก็ม  ทวีโสะ
งานสวัสดิการ

 


นางอาภร  ทินนิมิตร
งานสวัสดิการ

 


นางอรุณสุข  ลีลารุจิเจริญ
งานสวัสดิการ