viagra-50-online-store.com

คู่มือประชาชนของโรงเรียน

 

ปกคู่มือประชาชน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 คำนำ-สารบัญ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 คู่มือประชาชนของโรงเรียน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 คำร้องขอย้ายนักเรียนออก บค.19  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 แบบส่งนักเรียนขอย้ายเข้า บค.20 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม. 1 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม. 4 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 ใบมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม. 1 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 ใบมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม. 4 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบาย “คู่มือสำหรับประชาชน”