viagra-50-online-store.com

ครูอาภร ทินิมิตร

เรื่องรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน ร่วมกับชุดฝึก Listening and Speaking Skills พัฒนาการฟังพูดเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                        

ผู้รายงาน  นางอาภร ทินนิมิตร

หน่วยงาน  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

ปีการศึกษา          2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพชุดฝึก Listening and Speaking Skills พัฒนาการฟังพูดเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 80/802) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึก Listening and Speaking Skills พัฒนาการฟังพูดเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน ร่วมกับชุดฝึก Listening and Speaking Skills พัฒนาการฟังพูดเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 25 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้

ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย เครื่องมือในการดำเนินการได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน ร่วมกับชุดฝึก Listening and Speaking Skills พัฒนาการฟังพูดเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 แผน 2) ชุดฝึก Listening and Speaking Skills พัฒนาการฟังพูดเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ชุด และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดฝึก Listening and Speaking Skills พัฒนาการฟังพูดเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 ข้อ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยแบบทดสอบทักษะการฟังจำนวน 25 ข้อ และแบบทดสอบทักษะการพูด จำนวน 25 ข้อ แต่ละชุดเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบชุดเดียวใช้ทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) แบบทดสอบย่อยจำนวน 10 ชุด เป็นแบบทดสอบจับคู่ ชุดละ 10 ข้อ

3) แบบประเมินการฟังและการพูดภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ 

คีธ จอห์นสัน ร่วมกับชุดฝึก Listening and Speaking Skills พัฒนาการฟังพูดเพื่อการสื่อสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า1) ประสิทธิภาพชุดฝึก Listening and Speaking Skills พัฒนาการฟังพูดเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 89.52/85.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ที่กำหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้ชุดฝึก Listening and Speaking Skills พัฒนาการฟังพูดเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน ร่วมกับชุดฝึก Listening and Speaking Skills พัฒนาการฟังพูดเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี่ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.77 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เท่ากับ 0.48